Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacien?ilor sau vizitatorilor site-ului www.mediclass.ro colectate de catre clinica Mediclass Sananova


Clinica Mediclass Sananova, cu sediul in Bucure?ti, str. Sf. Elefterie nr.47-49, sector 5, tel +40 214120129, fax +40 214120127, email: gdpr@mediclass.ro
Responsabilul cu protec?ia datelor : Razvan Barbieru, tel: +40 735565174, e-mail gdpr@mediclass.ro.


I.Informa?ii generale
Noi, clinica Mediclass Sananova reprezentam operatorul în conformitate cu Regulamentul ?i prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastra. Pentru întrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa ne contacta?i la adresa sediului social sau pe email la adresa gdpr@mediclass.ro.
Confiden?ialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale MEDICLASS SANANOVA, cu sediul în Bucuresti, str Elefterie nr 47-49, sector 5, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.mediclass.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
1. Daca sunte?i client al Site-ului si intentionati sa faceti o programare medicala la Centrul Medical MEDICLASS SANANOVA, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate de dumneavoastra:nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastra.
2. Daca sunte?i vizitator al Site-ului www.mediclass.ro, MEDICLASS SANANOVA va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furniza?i în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i în cadrul sec?iunii de contact precum si date referitoare la modul în care utiliza?i Site-ul.

III. Scopurile ?i temeiurile de prelucrarii
1. Daca sunte?i pacient si doriti o programare prin intermediul site-ului, MEDICLASS SANANOVA va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra, respectiv nume si prenume, numar de telefon si/sau adresa de email in scopul comunicarii cu dumneavoastra.
Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal mentionate mai sus este necesara pentru efectuarea programarii medicale. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecin?a imposibilitatea efectuarii programarii.
2. Daca sunte?i vizitator al Site-ului, MEDICLASS SANANOVA prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
? pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de MEDICLASS SANANOVA.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consim?amântul dumneavoastra, daca alege?i sa-l furniza?i.

Va pute?i exprima consim?amântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea ?i bifarea casu?ei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale pute?i folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consim?amântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

? în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de func?ionare a Site-ului, în vederea îmbunatatiri experien?ei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al MEDICLASS SANANOVA de a îmbunata?ii permanent experien?a clien?ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
? pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul ?i a îmbunatatii experien?a dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al MEDICLASS SANANOVA de a asigura func?ionarea corecta a Site-ului, precum ?i pentru a îmbunata?ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclama?ii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele
MEDICLASS SANANOVA va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus.
În cazul în care sunte?i PACIENT, vom prelucra datele dumneavoastra colectate cu ocazia programarii prin intermediul site-ului pana la momentul prezentarii la sediul nostru pentru prestarea serviciului medical solicitat.

Datele personale in scop de marketing vor fi prelucrate pe perioada valabilitatii consimtamantului dumneavoastra, respectiv pana la data retragerii acestuia. Daca va retrage?i consim?amântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, MEDICLASS SANANOVA va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfa?urate anterior pe baza consim?amântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MEDICLASS SANANOVA poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri sau ter?e persoane care ne sprijina în desfa?urarea activita?ii prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori catre autorita?ile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situa?iile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilita?i persoanelor vizate, ob?inute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promo?ionale organizate de catre MEDICLASS SANANOVA prin intermediul Site-ului, in situatia in care Mediclass Sananova ar realiza astfel de campanii.
• pentru men?inerea, personalizarea ?i îmbunata?irea Site-ului ?i a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?a ?i autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în condi?iile ?i limitele prevazute de lege;
• atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra catre MEDICLASS SANANOVA nu vor fi transferate catre tari terte din afara Uniunii Europene sau catre organizatii internationale.

VII. Drepturile de care beneficia?i

În condi?iile prevazute de legisla?ia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficia?i de urmatoarele drepturi:
1.Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activita?ile de prelucrare a datelor cu caracter personal , conform celor descrise mai sus;
2.Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea din partea Mediclass Sananova cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i detalii privind activita?ile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
3.Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre Mediclass Sananova a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.
4.Dreptul la ?tergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consim?amântul ?i nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii ?i nu exista motive legitime care sa prevaleze;
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;

5.Dreptul la restric?ionarea prelucrarii în masura în care :
• persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utilizarii lor;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a; sau
• persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Mediclass Sananova catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condi?iile prevazute de lege;

7.Dreptul la opozi?ie – în ceea ce prive?te activita?ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
• în orice moment, din motive legate de situa?ia particulara a fiecarei persoane, cu excep?ia cazurilor în care Mediclass Sananova poate demonstra ca are motive legitime ?i imperioase care justifica prelucarea ?i care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor ?i liberta?ilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a;
• în orice moment, în mod gratuit ?i fara nicio justificare, daca datele care va vizeaza sunt prelucrate în scop de marketing direct, daca decideti retragerea consimtamantului.

8.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activita?i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;

9.Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, Bucure?ti, cod po?tal 010336, tel: 0040318059211) si instan?ei de judecata competente pentru orice încalcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastra personale în masura în care considera?i necesar, dupa ce ati notificat mai intai operatorul Mediclass Sananova.

VIII. Securitatea datelor personale
Având in vedere contextul si scopurile prelucrarii, costurile implementarii precum si riscul prezentat de categoriile de date prelucrate, Mediclass Sananova are implementate masuri tehnice si organizatorice in vederea asigurarii confiden?ialita?ii si integrita?ii datelor personale prelucrate

IX. Informatii Suplimentare
Daca unele dintre datele dumneavoastra sunt incorecte, ave?i obliga?ia de a informa operatorul cat mai curând posibil.

Pentru exercitarea drepturilor men?ionate mai sus, va ve?i putea adresa operatorului Mediclass Sananova cu o cerere scrisa, datata ?i semnata, la adresa situata in Bucure?ti, str. Sf. Elefterie nr 47-49, sector 5, la adresa de email: gdpr@mediclass.ro sau fax: +40-214120127.

Noi, Mediclass Sananova, suntem obliga?i sa raspundem solicitarilor dumneavoastra fara întârzieri nejustificate, in termen de o luna de la data primirii cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor.

Orice fel de informa?ie sau solicitare in exercitarea drepturilor cu privire la datele personale este gratuita. In cazul in care cererile din partea dumneavoastra sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, noi, Mediclass Sananova, avem dreptul de a refuza sa dam curs unei astfel de cereri sau sa percepem o taxa rezonabila in functie de costurile administrative, revenindu-ne sarcina de a demonstra caracterul vadit nefondat sau excesiv al cererii.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ?i pentru a va exercita drepturile men?ionate mai sus, va rugam sa va adresa?i la adresa de email: gdpr@mediclass.ro.

Aceasta pagina de internet folose?te fi?iere de tip cookie. Pentru mai multe informa?ii cu privire la modul în care se folosesc aceste fi?iere, va rugam sa accesa?i urmatorul link: http://mediclass.ro/politica_cookie.php

copyright © mediclass 2007-2023 - Termeni si conditii | Politica cookie | Politica de confidentialitate GDPR